privacy

Privacyverklaring OC Malpertuus

 

 

OC Malpertuus vzw  vindt het belangrijk dat je weet wat wij met je persoonsgegevens

doen. In deze Privacy verklaring lees je hoe en waarom wij je persoonsgegevens verzamelen, opslaan, verwerken en delen.

 

Deze privacyverklaring is gericht aan de huurders van lokalen, de vrijwilligers in onze werking, deelnemers aan de activiteiten.

 

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over je rechten inzake het gebruik van persoonsgegevens neem dan contact op met:

 

Adres: Vossenbergtraat 56 3500 Hasselt

 

E-mail: info@malpertuusgodsheide.be

 

1. Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring licht toe hoe we omgaan met de gegevens van huurders van de lokalen, bestuursleden en vrijwilligers van de organisatie en deelnemers aan activiteiten .

 

2. Hoe verzamelen we je persoonlijke gegevens?

We verwerken enkel de persoonsgegevens die je zelf meedeelt bij het afsluiten van een huurcontract of je registratie als bestuurder. Van deelnemers aan activiteiten houden we geen persoonsgegevens bij.

 

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij rechtstreeks van jou kunnen verzamelen zijn je naam, voornaam, gsm-nummer, adres, e-mailadres. We verwerken je bankrekeningnummer als er een bepaalde som wordt gestort op de rekening van de organisatie of als we een bedrag op jouw rekening overschrijven.

 

We nemen sfeerbeelden van de eigen activiteiten die we kunnen gebruiken voor sociale media. Voor gerichte beelden vragen we steeds toestemming. Heb je hier vragen rond, neem gerust met ons contact op. via bovenstaande gegevens.[1] 

 

4. Wanneer verzamelen we je persoonsgegevens?

 • Als je een zaal reserveert en betaalt
 • Als we je registreren als bestuurder
 • Als je contact met ons opneemt of als wij contact met jou opnemen;

 

5. Waarom gebruiken we jouw persoonsgegevens?

 

We gebruiken de contactgegevens en bankgegevens van huurders voor het reserveren van een zaal en de opvolging van betaling en het gebruik van de zaal. (contractuele basis)

 

We gebruiken de contactgegevens van bestuurders en vrijwilligers om hen te registeren (contractuele basis) , te verzekeren, uit te nodigen op vergaderingen en te informeren over de werking van de organisatie via post of mail ( gerechtvaardigd belang)

 

 

6. Met wie delen we je persoonsgegevens?

 

Wanneer er financiële transacties zijn ( huur, onkostenvergoeding,…) bezorgen we de financiële instelling waar we mee samenwerken de noodzakelijke gegevens (naam, rekeningnummer) voor de uitvoering van de transactie.

 

We zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen aan een derde partij.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Wij kunnen persoonsgegevens delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft.  Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

 

Als we persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, beschermen we uw persoonsgegevens door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

 

7. Je rechten

 

Je hebt het recht op:

 • informatie over hoe je persoonsgegevens worden gebruikt ;
 • toegang tot de persoonsgegevens die we van je hebben;
 • ons te vragen fouten in je persoonsgegevens te corrigeren;
 • te eisen dat we je persoonsgegevens wissen in bepaalde gevallen waarin wij geen reden hebben om deze verder te verwerken;
 • te verzoeken dat we je persoonsgegevens aan jou of een andere serviceprovider doorgeven in een eenvoudig, gestructureerd formaat;
 • te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • geautomatiseerde besluitvorming te weigeren die wettelijke gevolgen voor je heeft of anderszins ongunstig is voor je;
 •  in bepaalde andere gevallen bezwaar te maken tegen onze verdere verwerking van je persoonsgegevens; en
 • de verwerking van je persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of tijdelijk stop te zetten.

 

Als je vragen hebt over welke gegevens wij van je bewaren en hoe we deze verwerken of over deze privacyverklaring, kan je contact met ons opnemen.

Als je een klacht wilt indienen over hoe we je gegevens gebruiken of over hoe we je vragen over privacybescherming beantwoorden, kan je deze zenden aan de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming : (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be )

 

 

8. Beveiliging en bewaring van je persoonsgegevens

 

Je gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor het bestuur die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren. 

 

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).

 

OC Malpertuus vzw verbindt er zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan : 7 jaar omwille van de boekhoudkundige verplichtingen, tenzij dit wettelijk langer noodzakelijk blijkt.

 

Gegevens van bestuurders en vrijwilligers houden we bij tot 3 jaar na het mandaat tenzij langer mits toestemming of wettelijk anders opgelegd. Daarnaast verbindt OC Malpertuus vzw er zich ertoe de gegevens van huurders, niet langer bij te houden dan 3 jaar na laatste contract.

 

9. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

 

We kunnen deze Privacyverklaring op ieder moment aanpassen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen laten we je dit weten, maar we raden je aan deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van de meest recente versie.

 

 

Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op 11/11/2019.